Annuleringsvoorwaarden & annuleringsformulier

De consument heeft een herroepingsrecht overeenkomstig de volgende bepalingen, waarbij een consument elke natuurlijke persoon is die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend noch aan zijn commerciële noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven:

A. Herroepingsbeleid

Herroepingsrecht

U heeft het recht deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft of heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons(Matchday Nutrition GmbH, Friedrichstraße 171, 10117 Berlijn, Duitsland, Tel.: 017663097835, e-mail: kontakt@matchday-nutrition.com) door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een per post verstuurde brief of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van de herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering hebt gekozen), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, indien dit eerder is.

U moet de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons de annulering van dit contract meedeelt, terugzenden of overhandigen. De termijn is gehaald als u de goederen voor het einde van de termijn van veertien dagen opstuurt.

U kunt een retourlabel afdrukken via deze link: https://matchday-nutrition.shipping-portal.com/rp/.

U hoeft alleen de waardevermindering van de goederen te betalen als deze waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor de controle van de staat, de eigenschappen en het functioneren van de goederen.

Algemene informatie

1) Vermijd beschadiging of vervuiling van de goederen. Stuur de goederen in de originele verpakking met alle toebehoren en met alle verpakkingsonderdelen naar ons terug. Gebruik eventueel een beschermende buitenverpakking. Als u niet meer over de originele verpakking beschikt, gebruik dan een geschikte verpakking om voldoende bescherming tegen transportschade te garanderen.
2) Stuur de goederen niet vrachtvrij naar ons terug.
3) Houd er rekening mee dat de bovengenoemde punten 1-2 geen voorwaarde zijn voor de effectieve uitoefening van het herroepingsrecht.

B. Herroepingsformulier

Indien u het contract wilt annuleren, dient u dit formulier in te vullen en terug te sturen.

Naar

Matchday Nutrition GmbH Friedrichstraße 171
10117 Berlin Duitsland
E-mail: kontakt@matchday-nutrition.com

Ik/wij (*) herroepen hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/de levering van de volgende dienst (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Besteld op (*) ____________ / ontvangen op (*) __________________

________________________________________________________
Naam van de consument(en)

________________________________________________________
Adres van de consument(en)

________________________________________________________
Handtekening van de consument(en) (alleen voor papieren kennisgevingen)

_________________________
Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is