AGB's

Algemene voorwaarden met klanteninformatie

Inhoudsopgave

 1. Toepassingsgebied
 2. Sluiting van het contract
 3. Herroepingsrecht
 4. Prijzen en betalingsvoorwaarden
 5. Leverings- en verzendingsvoorwaarden
 6. Eigendomsvoorbehoud
 7. Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)
 8. Toepasselijk recht
 9. Plaats van jurisdictie
 10. Alternatieve geschillenbeslechting

1) Toepassingsgebied

1.1Deze algemene voorwaarden (hierna "AV" genoemd) van Matchday Nutrition GmbH (hierna "Verkoper" genoemd) zijn van toepassing op alle overeenkomsten voor de levering van goederen die een consument of ondernemer (hierna "Klant" genoemd) met de Verkoper sluit met betrekking tot de door de Verkoper in zijn online shop gepresenteerde goederen. De opname van eigen voorwaarden van de Klant wordt hierbij tegengesproken, tenzij anders overeengekomen.

1.2Een consument in de zin van deze AV is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend noch commercieel noch zelfstandig zijn. Een ondernemer in de zin van deze AV is een natuurlijke of rechtspersoon of een vennootschap met rechtsbevoegdheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

2) Sluiting van het contract

2.1De productbeschrijvingen in de online shop van de Verkoper vormen geen bindend aanbod van de Verkoper, maar dienen voor het uitbrengen van een bindend aanbod door de Klant.

2.2De klant kan het aanbod doen via het in de online-shop van de verkoper geïntegreerde online-bestelformulier. Daarbij doet de klant, nadat hij de geselecteerde goederen in de virtuele winkelwagen heeft geplaatst en het elektronische bestelproces heeft doorlopen, een juridisch bindend contractueel aanbod met betrekking tot de goederen in de winkelwagen door te klikken op de knop waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

2.3De verkoper kan het aanbod van de klant binnen vijf dagen aanvaarden,

 • door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) te sturen, in welk geval de ontvangst van de orderbevestiging door de klant bepalend is, of
 • door de bestelde goederen aan de klant te leveren, waarbij de ontvangst van de goederen door de klant bepalend is, of
 • door de klant om betaling te vragen nadat de klant de bestelling heeft geplaatst.

Indien meerdere van de bovengenoemde alternatieven bestaan, komt de overeenkomst tot stand op het tijdstip waarop een van de bovengenoemde alternatieven zich het eerst voordoet. De termijn voor aanvaarding van het aanbod begint op de dag na verzending van het aanbod door de klant en eindigt bij het verstrijken van de vijfde dag na verzending van het aanbod. Indien de verkoper het aanbod van de klant niet binnen de genoemde termijn aanvaardt, geldt dit als een verwerping van het aanbod met als gevolg dat de klant niet langer aan zijn intentieverklaring is gebonden.

2.4Als de betalingsmethode "PayPal Express" wordt gekozen, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna: "PayPal"), met inachtneming van de Gebruiksvoorwaarden van PayPal, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full of - als de klant geen PayPal-rekening heeft - met inachtneming van de Voorwaarden voor betalingen zonder PayPal-rekening, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Als de klant tijdens het online bestelproces "PayPal Express" als betalingsmethode selecteert, geeft hij ook een betalingsopdracht aan PayPal door te klikken op de knop waarmee het bestelproces wordt afgesloten. In dit geval verklaart de Verkoper het aanbod van de Klant reeds te aanvaarden op het moment dat de Klant het betalingsproces in gang zet door te klikken op de knop waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

2.5Als de betalingsmethode "Amazon Payments" wordt geselecteerd, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (hierna: "Amazon"), onder voorbehoud van de gebruikersovereenkomst van Amazon Payments Europe, die kan worden geraadpleegd op https://payments.amazon.de/help/201751590. Als de klant "Amazon Payments" als betalingsmethode selecteert tijdens het online bestelproces, geeft hij ook een betalingsopdracht aan Amazon door te klikken op de knop waarmee het bestelproces wordt afgesloten. In dit geval verklaart de verkoper het aanbod van de klant reeds te aanvaarden op het moment dat de klant het betalingsproces in gang zet door te klikken op de knop waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

2.6Wanneer een aanbod wordt gedaan via het online bestelformulier van de Verkoper, wordt de tekst van de overeenkomst door de Verkoper opgeslagen nadat de overeenkomst is gesloten en in tekstvorm (bijv. e-mail, fax of brief) aan de Klant verzonden nadat de Klant zijn bestelling heeft verzonden. De verkoper maakt de tekst van het contract niet verder toegankelijk. Indien de klant vóór de verzending van zijn bestelling een gebruikersaccount heeft aangemaakt in de online shop van de verkoper, worden de bestelgegevens gearchiveerd op de website van de verkoper en kunnen ze door de klant gratis worden geraadpleegd via zijn met een wachtwoord beveiligde gebruikersaccount door de overeenkomstige inloggegevens op te geven.

2.7Alvorens de bestelling via het online bestelformulier van de verkoper bindend te plaatsen, kan de klant eventuele invoerfouten identificeren door de op het scherm weergegeven informatie zorgvuldig te lezen. Een doeltreffend technisch middel voor een betere herkenning van invoerfouten kan de vergrotingsfunctie van de browser zijn, waarmee de weergave op het scherm wordt vergroot. De klant kan zijn invoer tijdens het elektronische bestelproces corrigeren met behulp van de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties totdat hij op de knop klikt waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

2.8Voor het afsluiten van het contract is alleen de Duitse taal beschikbaar.

2.9De orderverwerking en het contact verlopen in de regel via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De klant moet ervoor zorgen dat het door hem voor de afwikkeling van de bestelling opgegeven e-mailadres correct is, zodat door de verkoper verzonden e-mails op dit adres kunnen worden ontvangen. Met name bij gebruik van SPAM-filters moet de klant ervoor zorgen dat alle e-mails die door de verkoper of door derden in opdracht van de verkoper voor de afhandeling van de bestelling worden verzonden, kunnen worden afgeleverd.

3) Herroepingsrecht

3.1De consument heeft over het algemeen een herroepingsrecht.

3.2Verdere informatie over het herroepingsrecht is te vinden in het herroepingsbeleid van de verkoper.

4) Prijzen en betalingsvoorwaarden

4.1Tenzij anders vermeld in de productbeschrijving van de verkoper, zijn de vermelde prijzen totaalprijzen inclusief de wettelijke btw. Eventuele extra leverings- en verzendkosten worden apart vermeld in de betreffende productbeschrijving.

4.2De klant wordt in de online shop van de verkoper geïnformeerd over de betalingsmogelijkheden.

4.3Indien vooruitbetaling per bankoverschrijving is overeengekomen, is de betaling onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst verschuldigd, tenzij partijen een latere vervaldatum zijn overeengekomen.

4.4In geval van betaling door middel van een door PayPal aangeboden betaalmethode wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna: "PayPal"), met inachtneming van de gebruiksvoorwaarden van PayPal, die kunnen worden ingezien op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full of - als de klant geen PayPal-rekening heeft - met inachtneming van de voorwaarden voor betalingen zonder PayPal-rekening, die kunnen worden ingezien op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

4.5Indien de betalingsmethode "SOFORT" wordt gekozen, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (hierna "SOFORT"). Om het factuurbedrag via "SOFORT" te kunnen betalen, moet de klant een voor deelname aan "SOFORT" geactiveerde online bankrekening met PIN/TAN-procedure hebben, zich tijdens het betalingsproces dienovereenkomstig legitimeren en de betalingsopdracht aan "SOFORT" bevestigen. De betalingstransactie wordt dan onmiddellijk door "SOFORT" uitgevoerd en de bankrekening van de klant wordt gedebiteerd. Meer gedetailleerde informatie over de betalingsmethode "SOFORT" is voor de klant beschikbaar op het internet op https://www.klarna.com/sofort/.

4.6Indien een via de betaaldienst "Shopify Payments" aangeboden betaalmethode wordt gekozen, wordt de betaling verwerkt via de betaaldienstverlener Shopify International Limited, Victoria Buildings, 2nd Floor, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ierland (hierna: "Shopify"). De afzonderlijke betalingsmogelijkheden die via Shopify worden aangeboden, worden in de online shop van de Verkoper aan de klant meegedeeld. Shopify kan andere betalingsdiensten gebruiken om betalingen te verwerken, waarvoor speciale betalingsvoorwaarden kunnen gelden, waarop de klant afzonderlijk kan worden gewezen. Meer informatie over "Shopify Betalingen" is beschikbaar op het internet op https://www.shopify.de/payments.

4.7Indien voor de betaalmethode creditcard is gekozen, is het factuurbedrag direct bij het sluiten van de overeenkomst verschuldigd. De creditcardbetalingsmethode wordt verwerkt in samenwerking met secupay AG, Goethestr. 6, 01896 Pulsnitz (www.secupay.ag) waaraan de Aanbieder zijn betalingsvordering overdraagt. secupay AG incasseert het factuurbedrag van de door de klant opgegeven creditcardrekening. In geval van overdracht kan de betaling alleen met schuldbevrijdende werking aan secupay AG plaatsvinden. De kredietkaart wordt onmiddellijk na verzending van de bestelling van de klant in de onlineshop gedebiteerd. Ook bij keuze van de betalingswijze creditcardbetaling via secupay AG blijft de aanbieder verantwoordelijk voor algemene vragen van de klant, bijv. over de goederen, levertijd, verzending, retourzendingen, klachten, herroepingsverklaringen en leveringen of creditnota's.

4.8Indien een betalingsmethode wordt gekozen die via de betalingsdienst "Klarna" wordt aangeboden, wordt de betaling verwerkt via Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna "Klarna"). Verdere informatie en de voorwaarden van Klarna zijn te vinden in de betalingsinformatie van de verkoper, die op het volgende internetadres kan worden geraadpleegd:

https://so-schmeckt-erfolg.de/pages/zahlung-und-versand

5) Leverings- en verzendingsvoorwaarden

5.1De levering van goederen geschiedt door verzending naar het door de klant opgegeven afleveradres, tenzij anders overeengekomen. Bij de verwerking van de transactie is het in de orderverwerking van de verkoper opgegeven leveringsadres bepalend.

5.2Indien het transportbedrijf de verzonden goederen aan de verkoper retourneert omdat levering aan de klant niet mogelijk was, draagt de klant de kosten voor de mislukte verzending. Dit geldt niet indien de klant niet verantwoordelijk is voor de omstandigheid die tot de onmogelijkheid van levering heeft geleid of indien de klant tijdelijk verhinderd was de aangeboden dienst te aanvaarden, tenzij de verkoper de klant daarvan redelijkerwijs vooraf in kennis had gesteld. Dit geldt evenmin voor de kosten van terugzending indien de klant zijn herroepingsrecht effectief uitoefent. In het geval van een effectieve uitoefening van het herroepingsrecht door de klant, geldt voor de retourkosten de bepaling in de herroepingsinstructies van de verkoper.

5.3Zelf afhalen is om logistieke redenen niet mogelijk.

6) Eigendomsvoorbehoud

Indien de verkoper vooruit presteert, behoudt hij zich de eigendom van de geleverde goederen voor totdat de verschuldigde koopprijs volledig is betaald.

7) Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)

7.1Indien het gekochte gebrekkig is, gelden de bepalingen van de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken.

7.2De klant wordt verzocht over geleverde goederen met duidelijke transportschade bij de bezorger te reclameren en de verkoper hierover te informeren. Doet de klant dit niet, dan heeft dit geen invloed op zijn wettelijke of contractuele aanspraken voor gebreken.

8) Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen de partijen is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van de wetten op de internationale verkoop van roerende goederen. In het geval van consumenten geldt deze rechtskeuze alleen voor zover de verleende bescherming niet door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, wordt ingetrokken.

9) Plaats van jurisdictie

Indien de klant een koopman, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is met zetel op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland, is de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen de zetel van de verkoper. Indien de klant zijn zetel buiten het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland heeft, is de zetel van de verkoper de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle uit dit contract voortvloeiende geschillen, indien het contract of de uit het contract voortvloeiende vorderingen aan de beroeps- of handelsactiviteit van de klant kunnen worden toegeschreven. In bovengenoemde gevallen is de verkoper echter in ieder geval gerechtigd een vordering in te stellen bij de rechtbank van de vestigingsplaats van de klant.

10) Alternatieve geschillenbeslechting

10.1De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting op het internet op de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Dit platform dient als contactpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit online aankoop- of dienstenovereenkomsten waarbij een consument betrokken is.

10.2De verkoper is niet verplicht of bereid deel te nemen aan een geschillenprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.

Vertreten durch die IT-Recht Kanzlei

3. logo "Wettelijk gecontroleerd door IT-Recht Kanzlei".